• hotel-view-01-kussharo-prince-hotel
  • lake-kussharo-view-01-kussharo-prince-hotel
  • lake-kussharo-view-02-kussharo-prince-hotel
  • lake-kussharo-view-07-kussharo-prince-hotel
  • lobby-front-desk-kussharo-prince-hotel
  • lobby-kussahro-prince-hotel

여행 정보

동홋카이도는 ‘절경’의 보고! 소중한 대자연, 그 시간을 피부로 느껴 보십시오.

굿샤로 프린스호텔 프론트에서 주변 관광 명소에 대한 정보를 안내해 드립니다.

맨위로