• hotel-view-01-kussharo-prince-hotel
  • lake-kussharo-view-01-kussharo-prince-hotel
  • lake-kussharo-view-02-kussharo-prince-hotel
  • lake-kussharo-view-07-kussharo-prince-hotel
  • lobby-front-desk-kussharo-prince-hotel
  • lobby-kussahro-prince-hotel

旅游资讯

东北海道处处是“绝景”!切身感受那无与伦比的大自然,感受那美妙的时光。

屈斜路王子大饭店的前台可为您提供周边的观光信息。

返回页首