• 1
  • nagoya-station-nagoya-prince-hotel-sky-tower0222
  • ‡A
  • ‡B
  • ‡C
  • ‡D
  • ‡E
  • ‡F
  • ‡G

会议室宴会厅

[名古屋 Convention Hall] 该大厅有多种多样的用途,可用于举办学术会议、股东大会、演讲会、展览会、活动、聚会等。

名古屋 Convention Hall 网站(英文)
http://www.nagoya.conventionhall.jp/english.html

返回页首